Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comlördag 2 april 2016

Byalag får delvis gensvar om hamnutbyggnad


Byalag får delvis gensvar om hamnutbyggnad


Toppdelad

Kommunalråden håller med om några av invändningarna mot planerna för en utbyggd hamn i Borstahusen.

 


Följ skribent

Ett betydligt mindre lugnt fiskeläge om Borstahusens hamn byggs ut enligt planerna.

BILD: Britt-Mari Olsson

2016-03-21 14:21:00

Borstahusens hamn ska byggas ut från 280 till 500 båtplatser, enligt det förslag till ny detaljplan som just varit ute på samråd.

Vi har tidigare berättat om byalaget Gamla Borstahusens invändningar mot förslaget: bland annat för mycket asfalt och parkeringar.

I samrådsprocessen har bland annat Moderaterna valt att lämna in ett remissvar. Där har man invändningar, som på flera punkter liknar byalagets.

Stejlebackarna finns med bland invändningarna. De var förr i tiden en torkplats för nät, "kulturhistoriskt viktiga, och föreslås planläggas som natur/stejlebacke", enligt stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan.

Trots detta innebär förslaget att stejlebackarna korsas av en ny väg, vilket Moderaterna liksom byalaget vänder sig emot.

I M-förslaget efterfrågas också en djupare trafikutredning, bland annat för att minska parkeringsytorna i hamnen. Det föreslås också att såväl nya byggnader som den nya pirarmen ska utformas så diskret som möjligt.

Även om byalaget föredrar att behålla hamnen småskalig, har man gjort ett eget förslag som en kompromiss: "hooken" Det innebär att befintlig pirarm breddas, istället för att en helt ny byggs längre söderut. Detta för att inte ta bort så mycket av kustlinjen.

Har ni lyssnat på det förslaget också?

– Nej, det har vi inte tagit upp, säger Birgitta Persson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Hennes styrande kamrater i treklövern håller i princip med.

– Synpunkterna är i det stora hela fullt möjliga att beakta. Vi vill att det ska göras på ett sätt som harmonierar med det befintliga Borstahusen, och att trafiksituationen inte blir en belastning, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Vad det innebär i praktiken återstår att se. För i torsdags valde kommunstyrelsen att inte ha några invändningar mot detaljplaneförslaget.

Där påpekade såväl Strandberg som kommunalrådet Mikael Fahlcrantz (MP) att detta inte är det slutgiltiga förslaget; det ska stadsbyggnadsnämnden ta fram nu utifrån synpunkterna i samrådet.