Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulkulturellaarv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Rolf Svensson. Övregatan 169, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller till styrelsemedlem Marina Sander Övregatan 173 email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comonsdag 4 juli 2018

BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017.


BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017.

MÖTEN
Byalaget har under verksamhetsåret 2017 haft sju styrelsemöten.


Referensgruppen för Hamnprojektet har haft ett antal möten med politiska partiers       företrädare inför beslut I Landskrona stads berörda nämnder.


Vidare har vi varit representerade vid Destination Borstahusens möten.


Styrelsen har avhållit möte med Götahus för genomgång av ronderingar.HAMNEN     

Styrelsen har under 2017 haft möten och presentationer för politiker från olika partier rörande utbyggnaden av hamnen. Dessa möten har aktivt bidragit till att förslaget på hamnutbyggnad till slut röstades ned på Kommunfullmäktigemötet. Detta trots att både stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen röstat för utbyggnaden.

TRAFIKEN

Representanter från styrelsen har träffat Landskrona Stads Trafikplanerare för att framföra rådande brister när det gäller trafiksituationen i Borstahusen. En del av våra synpunkter, dock inte alla, har åtgärdats bl.a. parkeringsförbud för tyngre fordon, såsom husbilar, på Nedre gatan.

BEVAKNINGEN                                                                                                                               Styrelsen har träffat Bevakningsgruppen för att gå igenom gällande kontrakt och årskostnad. Även sättet som ronderingarna genomförs på har tagits upp. Återigen har vi kunnat konstatera att många nya medlemmar anslutit sig till bevakningsinsatsen och därför kan vi fortsätta att bibehålla den gamla årskostnaden på 500 Kr/år.

Bevakning sker två ggr per natt mellan kl. 24:00 och 06:00.

Vi hoppas att alla som har adress i Gamla Borstahusen betalar in årsavgiften, så att vi kan fortsätta denna insats.

BODEN

Boden får disponeras av byalagets medlemmar. Bokning sker via kontakt med styrelsen. Viktigt att alla som nyttjar boden hjälps åt att hålla ordning och städa efter sig.

FLAGGNING

Byalaget sköter flaggning på allmänna flaggdagar. Önskas flaggning vid bemärkelsedagar eller dödsfall är ni välkomna att kontakta Torsten Svensson, Övre Gatan 120. Tel 0418 411835.

BORSTAHUSDAGEN

Byalaget deltog i Destination Borstahusens  Borstahusdagar i juli och december.

ÖVRIGT

Byalaget har I fjor låtit trycka upp nya korrespondenskort (Robert Weisz). Kostnaden är 100 kr för ett paket med sex kort med kuvert. Vi rekommenderar dessa som en bra present till vänner och bekanta. Vi har även kvar några ex av kokboken "Vad vore livet utan Dövefrans Sillasoppa" samt “Minnenas Strand”.Rolf Svensson

Ordförande


BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN ÅRSMÖTE 2018 04 25 DAGORDNING


               BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN ÅRSMÖTE 2018 04 25

 

 

          DAGORDNING


Mötet öppnas.
 1. Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst.
 2. Godkännande av Dagordning.
 3. Val av mötesordförande och sekreterare. Föreslås Rolf Svensson, Karl Håkansson.
 4. Val av två justeringsmän för mötesprotokoll.
 5. Genomgång av Verksamhetsberättelse och Räkenskaper.
 6. Revisorernas berättelse uppläses.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av föreningens ordförande. Valberedningen föreslår omval av Rolf Svensson.
 9. Val och styrelsledamöter. Valberedningen föreslår:

 10 . Avgående ledamöter: Bodil Hegard, Charlotte Kristensson, Marie Persson, Marina Sander     Och Carl Tygard. Föreslås omval av samtliga.

 1. Val av kassör. Styrelsen föreslår att Karl Håkansson fortsätter.
 2. Val av firmatecknare. Styrelsen föreslår Rolf Svensson och Karl Håkansson att tillsammans stå som firmatecknare.
 3. Val av revisorer.
 4. Val av revisorsuppleant.
 5. Val av Valberedningens ledamöter.
 6. Avslutande rapport från Hamngruppen av Rolf Svensson.
 7. Trafiken.
 8. Bevakningsgruppen.
 9. Övriga frågor.
 10. Ordet är fritt.
 11. Mötets avslutande.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018 MED BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED


 


BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN


 


ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2018 KL. 18.30 PÅ PUMPHUSET


 


VÄLKOMNA


STYRELSEN


 
Mail adress