Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comtorsdag 28 januari 2016

Ett steg fram för utbyggnad av Borstahusens hamnPublicerad 21 januari 2016 16.43 · Uppdaterad 21 januari 2016 22.49
Toppdelad

Stadsbyggnadsförvaltningen förordar att Borstahusens hamn byggs ut åt söder. Det framgår av förslaget till detaljplan som nu är klart.

Det har muttrats en hel del sedan det för två år sedan kom fram att Landskrona stad vill bygga ut Borstahusens hamn till dubbel storlek.
Hamnutbyggnaden är kopplad till bostadsprojektet i Norra Borstahusen. Uppemot 1 500 nya bostäder kommer att öka behovet av båtplatser, menar man.
Och förstås också göra staden mer attraktiv.

Utbyggnaden av hamnen kräver en ny detaljplan och ett planförslag är nu klart för samråd. Det är under samrådstiden berörda har möjlighet att lämna synpunkter.
En utbyggnad av hamnen kommer ovillkorligen också att betyda förändringar på land. Till exempel kommer det att behövas fler parkeringsplatser.
En del boende har riktat kritik mot planerna på utbyggnad, bland annat för att utsikten över sundet skulle påverkas.

Även byalaget Gamla Borstahusen var tidigt kritiskt till planerna. Till exempel har byalaget invänt mot att så mycket landyta kommer att tas i anspråk. Byalaget menade också att en så stor utbyggnad skulle påverka områdets atmosfär.

Byalaget har därför presenterat ett eget förslag till utbyggnad, som det kallar "Hooken". Det förslaget innebar att hamnen blir tillbyggd ut mot havet. Därmed skulle stranden inte beröras så mycket.

I förslaget till detaljplan som nu är klart har fyra olika alternativ till utbyggnad av hamnen granskats.

I ett alternativ byggs hamnen ut norrut, i ett annat rakt ut mot havet. De båda förslagen ansågs tidigt inte vara realistiska.

Ett tredje förslag påminner om byalagets förslag, med utbyggnad söderut i den yttre delen av hamnen. Det fjärde alternativet, ursprungsförslaget som innebär utbyggnad söderut med ytterligare en pirarm, är det förslag som först presenterades och som tagits fram av konsultföretaget Sweco.
Det är ursprungsförslaget med en utbyggnad söderut som förordas.Bland annat för att det ska vara det bästa ur klimatsynpunkt. Området söder om hamnen kommer att få skydd från översvämningar och erosion. Dessutom är det lättare och därmed billigare att bygga på grunt vatten jämfört med djupare.
I det förslaget ska också en ny strand anläggas i direkt anslutning till den södra hamnpiren.


– I ursprungsförslaget blir det bättre möjligheter att klara stigande havsnivåer. Navigeringen i hamnen blir bättre också i det alternativet jämfört med de andra, säger kommunens planchef Johan Nilsson.

Hur mycket en utbyggnad kostar har man inte tittat på, inte heller finansiering.

Uwe Puls är ordförande i Borstahusens segelsällskap som arrenderar hamnen och i sin tur hyr ut båtplatser till privatpersoner och fiskare. Han är positiv till förslaget som förordas.

– Ska man bygga ut så går det bara åt söder, säger han.
Fler p-platser och ökad trafik oroar honom inte.

– Vi tror inte det blir en massiv ökning av trafiken, den blir nog ganska marginell.

Uwe Puls tycker också det är positivt att man i förslaget låter den så kallade Stejlebacken vara orörd.

Innan detaljplan kan klubbas ska förslaget ut på samråd då allmänhet och myndigheter kan lämna synpunkter. Samrådstiden går ut 14 februari.

Ett samrådsmöte hålls dessutom 4 februari klockan 18 i Pumphuset i Borstahusen.


När kan detaljplanen klubbas av fullmäktige?

– Jag bedömer det som rimligt att fullmäktige kan behandla frågan under året, säger Johan Nilsson.

Hamnförslaget som förordas
Hamnen breddas med 130 meter och blir totalt cirka 250 meter.
Båtplatserna utökas med 175. Idag finns cirka 280.
Nuvarande pirarmen breddas och får fler byggrätter.
Ny pirarm byggs i söder som får badbryggor.
Sandstrand anläggs söderut.
Södra delen av hamnen får ny tillfartsväg.
I direkt anslutning till hamnen och i närområdet ska det bli 280 fler p-platser.