Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comtorsdag 28 januari 2016


Samråd av detaljplan för del av Borstahusen 1:1 - Borstahusens hamn
http://www.landskrona.se/Invanare/Planera-bygga-och-bo/Planering--utveckling/Detaljplanering/Detaljplaner-under-arbete/Borstahusen-11-Borstahusens-hamn---detaljplan-paa-samraad.aspx
Detaljplan för Borstahusen 1:1 Borstahusens hamn

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Borstahusen 1:1, Borstahusenshamn, Landskrona stad.

Samrådet avseräven tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ut Borstahusens hamn samt planlägga delar av omgivande strandområde för allmänt ändamål. Planen syftar även till att skydda särskilt värdefull bebyggelse avkulturhistoriskt intresse i hamnen samt möjliggöra kustskyddande åtgärder förområdet söder om hamnen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. En miljökonsekvensbeskrivning har därefter upprättats 2016-01-14.

Följandeutredningar har tagits fram under arbetet med detaljplanen; 
Teknisk beskrivning, upprättad2016-01-14
Utredning Utbyggnad av Borstahusenshamn, upprättad 2014-12-05     
Rapport Kusterosion och badvattenkvalitet Norra Borstahusen Landskrona, DHI Sverige AB, upprättad2013-01-14
Avtal mellan Landskrona Stad och Lundåkrahamnen om båtuppställning, 2013-09-12
Toxicon, undersökning av sediment i Borstahusens hamn, upprättad i januari 2015     
Toxicon, naturvärdesinventering,upprättad i juni 2015

Samtliga dessa utredningar finns tillgängliga för utskrift, se nedan. De kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Karolina Bjerler 0418-47 3561
eller planarkitekt Anna Karlberg 0418-47 35 62.

Ett samrådsmöte kommer att hållas på Pumphuset i Borstahusen den 4 februari klockan18.00.

Planförslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns under samrådstiden 2016-01-22– 2016-02-14 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé samt på Landskrona museum.

Dokument tillhörande detaljplanen

Här kan du ladda ner handlingar och utredningar
http://www.landskrona.se/Invanare/Planera-bygga-och-bo/Planering--utveckling/Detaljplanering/Detaljplaner-under-arbete/Borstahusen-11-Borstahusens-hamn---detaljplan-paa-samraad.aspx
Eventuella synpunkter på planförslaget skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2016-03-18 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona. Frågor besvaras av planarkitekt Karolina Bjerler 0418-47 35 61 eller planarkitekt Anna Karlberg 0418 – 47 35 52 alternativt planchef Johan Nilsson 0418-47 46 95.