Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comonsdag 4 juli 2018

BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN ÅRSMÖTE 2018 04 25 DAGORDNING


               BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN ÅRSMÖTE 2018 04 25

 

 

          DAGORDNING


Mötet öppnas.
 1. Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst.
 2. Godkännande av Dagordning.
 3. Val av mötesordförande och sekreterare. Föreslås Rolf Svensson, Karl Håkansson.
 4. Val av två justeringsmän för mötesprotokoll.
 5. Genomgång av Verksamhetsberättelse och Räkenskaper.
 6. Revisorernas berättelse uppläses.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av föreningens ordförande. Valberedningen föreslår omval av Rolf Svensson.
 9. Val och styrelsledamöter. Valberedningen föreslår:

 10 . Avgående ledamöter: Bodil Hegard, Charlotte Kristensson, Marie Persson, Marina Sander     Och Carl Tygard. Föreslås omval av samtliga.

 1. Val av kassör. Styrelsen föreslår att Karl Håkansson fortsätter.
 2. Val av firmatecknare. Styrelsen föreslår Rolf Svensson och Karl Håkansson att tillsammans stå som firmatecknare.
 3. Val av revisorer.
 4. Val av revisorsuppleant.
 5. Val av Valberedningens ledamöter.
 6. Avslutande rapport från Hamngruppen av Rolf Svensson.
 7. Trafiken.
 8. Bevakningsgruppen.
 9. Övriga frågor.
 10. Ordet är fritt.
 11. Mötets avslutande.