Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.commåndag 31 augusti 2015

Landskrona stad "Vi tittar på fyra olika alternativ"


Landskrona stad "Vi tittar på fyra olika alternativ"Det finns fler förslag till en tilltänkt utbyggnad av Borstahusens hamn. Dessa ingår i den miljökonsekvensbeskrivning som ska arbetas in i planförslaget.

Riksintressen, sedimentsransporter, ekonomin, friluftslivet, badplatsmöjligheter, kulturmiljöer...

Det är mycket att ta hänsyn till i det planarbete som pågår apropå det omdiskuterade förslaget om utbyggnad av Borstahusens hamn. Byalaget är, som tidningen berättade i helgen, orolig för att en utbyggnad ska förstöra fiskelägets unika miljö.

Samtidigt har man lanserat ett eget förslag, "Hooken" med 400 båtplatser, och dessa tankar finns också med i det fortsatta arbetet.

– Vi tittar på fyra olika alternativ. Förslag som finns i miljökonsekvensbeskrivningen, en alternativstudie för att man ska veta att man gör rätt, säger planchef Johan Nilsson.
Och berättar att alternativen är att bygga ut norr om hamnen, söder om hamnen, rakt västerut med en förlängning av pirarmarna ut i havet, samt en variant av det södra alternativet, det vill säga "Hooken".
Alla alternativ finns ännu inte som skisser.


– Det kommer att finnas när handlingarna går ut till samråd, det är ett arbetsmaterial som vi kommer att jobba med för fullt, förklarar Johan Nilsson. Swecoförslaget är fortfarande ett av fyra huvudalternativ.
– Vi belyser utbyggnaden utifrån ekonomiska aspekter, hur ser översvämningsriskerna ut, var ligger husen som lägst i Borstahusen och var finns det störst risk för översvämning, fortsätter Johan Nilsson.

– Var gör en utbygnad mest nytta för de befintliga husen, och hur påverkas naturmiljön på Stejlebackarna.

Det norra och södra alternativet, Swecoförslaget, rymmer flest fritidsbåstar, cirka 500 platser, medan det västra och Hooken rymmer något färre, cirka 400 platser.
– Men man ska inte hänga upp sig på antalet platser, det går att variera beroende på hur stora båtar man har, påpepekar Johan Nilsson.

– Det är ungefär som ett vardagsrum, det beror på hur du väljer att möblera.

Oavsett vilket alternativ som beslutsfattarna fastnar för krävs en vattendom för att bygga ut hamnen.

– I remissomgången samlar vi in synpunkter som kommit in. Sedan kommer vi att hålla formella informationsmöten ute i Borstahusen.


Tidigast våren 2016 kommer den nya detaljplanen för Borstahusens hamn upp för beslut i kommunfullmäktige.