Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.commåndag 6 juni 2016

BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN ÅRSMÖTE 2016 05 31BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN ÅRSMÖTE 2016 05 31

 

          PROTOKOLL

 

 1. Mötet öppnades av Rolf Svensson. Det var 31 närvarande medlemmar.
 2. Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst besvarades med ja.
 3. Godkännande av Dagordning. Denna godkändes.
 4. Val av mötesordförande och sekreterare blev Rolf Svensson, Marina Sander.
 5. Till justeringsmän för protokollet valdes Eva Olsson och Lars Mårtensson.
 6. Verksamhetsberättelse 2015 lästes upp av Rolf Svensson. Denna finns även på hemsidan. Resultat och Balansräkning lästes upp av Kalle Håkansson å avgående kassören Sven Nilssons vägnar. Positivt resultat för Byalaget 2015 blev +8 916:- medan det var Negativt för Götahus -12 515:- Götahus redovisas helt separat från Byalagets räkenskaper.
 7. Revisorernas berättelse upplästes av Anders Persson. Tillstyrker ansvarsfrihet.
 8. Mötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av föreningens ordförande för ett år. Rolf Svensson fortsätter på posten som ordförande.
 10. Val och styrelsledamöter på två år.
  1. Avgående ledamöter: Bodil Hegard, Charlotte Kristensson, Marie Larsson, Marina Sander. Mötet beslöt om omval av samtliga.
  2. Nyval av ledamöter blev Anna Juhlin och Karl-Johan Tygård.
 11. Val av kassör. Mötet beslöt att Kalle Håkansson ersätter Sven Nilsson.
 12. Val av firmatecknare. Mötet beslöt att Rolf Svensson och Karl Håkansson tillsammans, eller för ordinära bankärenden var för sig,  stå som firmatecknare.
 13. Till revisorer för 2016 utsågs Anders Persson och Folke Pehrsson.
 14. Till revisorsuppleant utsågs Beryl Johansson.
 15. Valberedningens nuvarande ledamöter kvarstår som tidigare. Birthe Fjellner, Hugo Svensson och Karl-Johan Thygård.
 16. Borstahusdagen i år blir den andra juli. Byalaget deltar på samma sätt som 2015. Volontärer till försäljning av lotterier och övrigt önskas från medlemmar.
 17. Rapport gällande Götahus bevakning. Kalle informerade om det underskott vi har numera och att den reserv som tidigare funnits kommer att var slut med detta års utgång. Om vi inte antingen kan få fler att betala eller omförhandla avtalet med Götahus. Mötet beslöt att vi skall göra ett nytt försök att få fler att betala.
 18. Information från Götahus av Douglas Klingspor. Beskrev ronderingen och de övriga som också agerar beställare åt Götahus bevakning i området. Olika tider och rutter. Byalagets medlemmar har alltid tillgång via 020 823000.
 19. Information från Landskrona stads fritidsförvaltning av Jonas Nilsson. Fokus i år kommer att vara på ordning och reda. Bus förekommer framförallt ute vid Lill-Olas. Nedskräpning generellt problem. Dessutom önskar Byalaget att boden till pappersplockarna inte ställs upp jämte Pumphuset. Även husvagnar som nyttjas åt sommarjobbarna bör ställas på annan plats eftersom dessa bidrar till att semesterfirare ställer sina husbilar jämte dessa i tron att det är en tillåten uppställningsplats. Gällande trafik och parkering hanteras det av Britt-Marie Persson.
 20. Charlotte Kristensson, Byalaget, gav en uppdatering på hamngruppens arbete. Presentationen summerades. Denna finns i sin helhet på hemsidan. Vi avvaktar nu med kommunens nästa drag. Ingen tid känd när något kommer att ske. Alla boende i området uppmanas att agera. Gärna via medier.
 21. Övriga frågor. Sven Nilsson valdes till hedersmedlem i Byalaget och kommer att uppvaktas vid lämpligt tillfälle.
 22. Mötets avslutande. Rolf Svensson tackade alla de närvarande och önskade en utmärkt sommar!

 

 

 

Vid protokollet:

 

__________________________     ____________________________

Kalle Håkansson                                     Marina Sander

 

 

 

Justeras:

 

__________________________     ____________________________

Eva Olsson                         Lars Mårtensson